پرینت

کارت های دما

                      
              DVP-04TC-E2             DVP-04PT-E2
 کارت 4 کانال وروردی دما (ترموکوپل)
 کارت 4 کانال ورودی دما(PT100)
                کاتالوگ              کاتالوگ