پرینت

REG2000

نام محصول :REG2000 Series

جایگزینی مناسب به جای مقاومت ترمز در بارهایی که انرژی برگشتی زیادی دارند
قابلیت تبدیل انرژی اضافی بازگشتی از بار به شبکه واستفاده مجدد در قسمتهای دیگر
بهبود ضریب توان با استفاده از پالس SPWM
دارای کمترین اعوجاج هارمونیکی
بهبود قابلیت گشتاور ترمزی درایو تا 150%
نمایش هزینه برق مصرفی از طریق شبکه
قابلیت اتصال به صورت موازی برای دستیابی به توان های بالا.