پرینت

ASDA-B

نام محصول : VFD-MS300 series

دارای مد سرعت و گشتاور و موقعیت و داراس یه مد کنترل ترکیبی
زمان شتاب از 3000- تا 3000+ rpm در میلی ثانیه
دارای مد Auto tuning
دارای نرم افزار جهت تنظیم پارامترها و مشاهده سیگنالهای داخلی درایو جهت تنظیم بهینه
استفاده ترکیبی از کنترلرهای قدرتمند DSP شرکت TI و FPGA شرکت XILINXجهت کنترل و تولید پالس SVPWM