پرینت

برنامه کلاس های آموزشی

عنوان دوره جلسه
تاریخ برگزاری مدت زمان دوره مکان برگزاری پیش نیاز
هزینه (تومان)
SERVO
اول
1401.4.21
8 ساعت
دفتر مرکزی کامیاب
  PLC  پیشرفته
 2.800.000
SERVO
 دوم  1401.4.22 8 ساعت 
دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پیشرفته
 
 PLC  پایه + 
HMI پایه
 اول
 1401.4.26  8 ساعت
آنلاین
 _  500.000
PLC پایه
+
HMI  پایه
دوم
 1401.4.29  8 ساعت
آنلاین
 _  
PLC پیشرفته
 اول 1401.5.09
 8 ساعت
 دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پایه
2.000.000
 PLC پیشرفته
 دوم
 1401.5.10  8 ساعت
 دفتر مرکزی کامیاب
PLC پایه
 
  HMI
تک جلسه
 1401.5.12  8 ساعت
 آنلاین
 -
 300.000
 SERVO   اول
 1401.5.23  8 ساعت
دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پیشرفته
 2.800.000
 SERVO دوم
 1401.5.24  8 ساعت
دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پیشرفته
 
PLC پایه
+
HMI پایه 
 اول
 1401.5.26  8 ساعت
آنلاین 
_
500.000
PLC پایه
+
HMI پایه
دوم 
 1401.6.02  8 ساعت
 آنلاین
_
 
  PLC پیشرفته
 اول 1401.6.13
 8 ساعت
 دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پایه 
 2.000.000
  PLC پیشرفته
 دوم  1401.6.14  8 ساعت
دفتر مرکزی کامیاب
 PLC پایه 
 
 HMI  تک جلسه
1401.6.22
 8 ساعت
 آنلاین
-
300.000
 SERVO اول
 1401.6.29 8 ساعت
دفتر مرکزی کامیاب
  PLC  پیشرفته
 2.800.000
 SERVO دوم
 1401.6.30 8 ساعت 
دفتر مرکزی کامیاب
 PLC  پیشرفته