پرینت

برنامه کلاس های آموزشی

عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان دوره مکان برگزاری پیش نیاز
دوره آموزشی PLC و HMI
مقدماتی و پیشرفته
 آسمان صنعت
آذر ماه
در حال تکمیل ظرفیت
دو روز
تهران آسمان صنعت 02166707166
www.asemansanat.ir
 برق صنعتی
 دوره آموزشی
اینورتر
آسمان صنعت
آذر ماه
در حال تکمیل ظرفیت
 دو روز
تهران آسمان صنعت
02166707166
برق صنعتی
 دوره آموزشی سرو
آسمان صنعت
آذر ماه
در حال تکمیل ظرفیت
 دو روز
تهران آسمان صنعت
02166707166
برق صنعتی
دوره آموزشی
PLC و HMI
ایمن کنترل موتور
در حال تکمیل ظرفیت
-
یزد -ایمن کنترل موتور
035-35239290
برق صنعتی
دوره آموزشی مدباس
آسمان صنعت
در حال تکمیل ظرفیت
دو روز
 تهران آسمان صنعت 02166707166
www.asemansanat.ir
 برق صنعتی
مجموعه کامل آموزشی اتوماسیون صنعتی  
مجتمع فنی آموزشی پالس-دلتا کنترل تبریز
از 20 آذر به مدت 3 ماه
 100 ساعت 35 جلسه 12 هفته
تبریز - مجتمع فنی آموزشی پالس
04133378246
04133378248
 برق صنعتی

PLC مقدماتی دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین  
درحال تکمیل ظرفیت

16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561
برق صنعتی
 
PLC پیشرفته دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین     
درحال تکمیل ظرفیت
16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
 HMI دلتا
 مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین  
درحال تکمیل ظرفیت 
16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
شبکه MODBUS  مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت 8 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
اینورتر دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت  8 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
 تابلوسازی مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت   8 ساعت
 قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561
 برق صنعتی
دوره جامع دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین   درحال تکمیل ظرفیت   32 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
 برق صنعتی
دوره جامع
PLC & HMI
مهندس منصور نصر
شروع دوره 19 دی ماه
 35 ساعت
مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر
031-33383039
 برق صنعتی
دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته کنترلر CNC
مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر   در حال تکمیل ظرفیت
تماس حاصل فرمایید
 مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر
031-33383039
برق صنعتی
دوره PLC&HMI
زاگرس کنترل مشهد
شروع دوره  1 بهمن ماه
16 ساعت
 051-37133784-5 برق صنعتی