ماژول ورودی و خروجی دیجیتال

    
         
       
              
        AS16AP11R
              AS16AP11T             AS16AP11P              
     کارت 8 کانال ورودی      
    و 8 کانال خروجی رله ایی
       کارت 8 کانال ورودی و 8 کانال
      خروجی ترانزیستوری NPN
    کارت 8 کانال ورودی و 8 کانال
    خروجی ترانزیستوری PNP

       دانلود کاتالوگ
             دانلود کاتالوگ
           دانلود کاتالوگ
           

ماژول های ورودی دیجیتال

    
         
       
              
    AS08AM10N-A
 AS16AM10N-A       AS32AM10N-A
              AS64AM10N-A
  کارت 8 کانال ورودی دیجیتال
   کارت 16 کانال ورودی دیجیتال
 کارت 32 کانال ورودی دیجیتال
   کارت 64 کانال ورودی دیجیتال
                 دانلود کاتالوگ
                 دانلود کاتالوگ
                 دانلود کاتالوگ
                       دانلود کاتالوگ

ماژول های خروجی دیجیتال

    
         
       
              
AS08AN01T-A
 AS08AN01R-A AS16AN01T-A
     AS16AN01R-A
  کارت 8 کانال خروجی دیجیتال
ترانزیستوری NPN
   کارت 8 کانال خروجی
 دیجیتال رله ایی
 کارت 16کانال خروجی دیجیتال
ترانزیستوری NPN
   کارت 16 کانال خروجی رله ایی
               دانلود کاتالوگ
                  دانلود کاتالوگ
                 دانلود کاتالوگ
                    دانلود کاتالوگ
    
         
       
 

                                             
   
AS32AN02T-A       AS64AN02T-A
           
                                          
کارت 32 کانال خروجی دیجیتال
 ترانزیستوری NPN
   کارت 64 کانال خروجی دیجیتال
   ترانزیستوری NPN
  
  
               دانلود کاتالوگ
                     دانلود کاتالوگ
           

ماژول های ورودی و خروجی آنالوگ

    
         
       
              
    AS04AD-A
           AS04DA-A        AS06XA-A              
     کارت 4 کانال ورودی آنالوگ
            ولتاژ و جریان , 16 بیت      
    دقت 0.2%
       کارت 4 کانال خروجی
        آنالوگ ولتاژ و جریان ,
            12 بیت دقت 0.2%       
    کارت 4 کانال ورودی 16 بیت
         و 2 کانال خروجی آنالوگ
        12 بیت ولتاژ و جریان
          دقت 0.2% 

       دانلود کاتالوگ
             دانلود کاتالوگ
           دانلود کاتالوگ