پرینت

کارتهای ورودی دیجیتال

                                                                                                                     
     DVP-08XM211N         DVP-16XM211N     
 کارت 8 ورودی دیجیتال
   کارت 16 ورودی دیجیتال
       

کارتهای خروجی دیجیتال

 
                                                                                              
    
        DVP-08XN211R/T      DVP-16XN211R/T  
 
 کارت 8خروجی دیجیتال
    کارت 16 خروجی دیجیتال
       

کارتهای ورودی/خروجی دیجیتال

                                                                                                                  
     DVP-16XP211R/T         DVP-24XP211R/T        DVP-32XP211R/T
 کارت 8 ورودی/8 خروجی دیجیتال
   کارت 16 ورودی/8 خروجی دیجیتال   کارت16 ورودی/16 خروجی دیجیتال 

   
 

کارتهای ورودی/خروجی آنالوگ

                                    
       DVP-04AD-E2        DVP-04DA-E2                        DVP-06XA-E2
 کارت 4 کانال ورودی آنالوگ
 کارت 4 کانال خروجی آنالوگ
      کارت 4کانال ورودی/2کانال خروجی آنالوگ
            کاتالوگ              کاتالوگ
                             کاتالوگ