پرینت

کارت های دما

                                                       
          
         DVP-04TC-S
            DVP-04PT-S
 کارت 4 کانال وروردی دما   (ترموکوپل)
     کارت 4 کانال ورودی دما(PT100)
             کاتالوگ                 کاتالوگ
                
               

کارت های لودسل

             
 
      DVP-02LC-SL       DVP-01LC-SL                      RS-02LM
                      RS-01LM
  کارت 2 کانال لودسل
   کارت 1 کانال لودسل
            ماژول 2 کانال لودسل
                 ماژول 1 کانال لودسل
      دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
         دانلود راهنمای فارسی
             دانلود راهنمای فارسی
                         
 
         DVP-202LC-SL             DVP-201LC-SL              DVP-211LC-SL
              
      کارت 2 کانال لودسل
         کارت 1 کانال لودسل
            کارت 1 کانال لودسل
2DI , 4DO
1AO , 0 ~20 mA

        دانلود کاتالوگ
           دانلود کاتالوگ
              دانلود کاتالوگ