پرینت

کارت های دما

                                                       
          
         DVP-04TC-S
            DVP-04PT-S
 کارت 4 کانال وروردی دما   (ترموکوپل)
     کارت 4 کانال ورودی دما(PT100)
             کاتالوگ                 کاتالوگ
                
               

کارت های لودسل

                
 
       DVP-02LC-SL           DVP-01LC-SL         RS-02LM
               RS-01LM
 کارت 2 کانال لودسل
   کارت 1 کانال لودسل
ماژول 2 کانال لودسل
ماژول 1 کانال لودسل
      دانلود کاتالوگ
           دانلود کاتالوگ
         دانلود راهنمای فارسی
             دانلود راهنمای فارسی