ماژول دما

    
         
       
              
   
          AS04RTD-A 
      AS04TC-A
              
 
   کارت 4 کانال ورودی انواع سنسور PT100 , PT1000 ,
Ni100 , Ni1000 و غیره
       با دقت 0.1 درجه
             کارت 4 کانال ورودی
          انواع سنسور ترموکوپل
    با دقت 0.1 درجه
 
            
                      دانلود کاتالوگ
                    دانلود کاتالوگ
                    

ماژول لودسل

    
         
       
              
   
          AS02LC-A 
 
              
 
            کارت 2 کانال ورودی
     لودسل 24 بیت
 
 
            
                                                                            دانلود کاتالوگ